Ebook Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng máy xây dựng

Ebook Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng máy xây dựng giúp các bạn một số vấn đề lý thuyết về lập và đánh giá dự án đầu tư phù hợp với ngành xây dựng.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần:

– Những vấn đề chung

– Phương pháp đánh giá dự án đầu tư mua sắm và trang bị máy xây dựng

– Phương pháp đánh giá các phương án máy xây dựng trong giai đoạn sử dụng

– Một số vấn đề kinh tế trong sửa chữa, cải tạo và thay thế máy xây dựng

– Một số phương hướng áp dụng toán học trong so sánh các phương án cơ giới hóa xây dựng

– Một số ví dụ áp dụng

Sách được dùng để phục vụ giảng dạy đại học và trên đại học cho các ngành kinh tế và kỹ thuật trong xây dựng.

Đọc sách Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng máy xây dựng

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911